דברים משמעותיים ומרכזיים קורים בחיינו מדי יום ביומו, ואנחנו עוסקים בבעיות משמעותיות בעלות השפעה מרכזית על חיינו.
משפט יפה ורב - משמעות כתבתי, ולא טרחתי להביע את כוונתי, כי שתי המילים שהשתמשתי בהן – משמעותי ומרכזי – הקלו עליי את ההבעה. תחשבו, תטרחו – ואולי תבינו את הכוונה שמאחורי המילים האלה.
 
נסו להבין את האמור מטה:
יש הבדלים משמעותיים בין עם ישראל לבין עמים אחרים. ראש הממשלה פעיל בזירה הבין - לאומית המרכזית, והמוקד המרכזי של פעולתו הוא קליטת העלייה. יש שינוי משמעותי בתפיסות המרכזיות של השמאל, ויש גורמים משמעותיים המשפיעים על היחסים בקואליציה.
 
מי צריך מילים כגון חשוב, נכבד, ניכר, ממשי, גדול, עיקרי, מיוחד, ברומו של עולם, בולט ועוד -   כאשר יש לו מאגר של שתי מילים גבוהות ומקובלות לכאורה - משמעותי ומרכזי.
 
הרי דוגמאות לשימוש חסר המשמעות במילים האלה:
 
יש כאן דוגמה משמעותית לניגוד העניינים ביניהם.
והכוונה: דוגמה בולטת.
 
המועמד זכה ברוב משמעותי.
והכוונה: המועמד זכה ברוב גדול.
 
הישנות התופעה מחלישה באופן משמעותי את ההסבר.
והכוונה: מחלישה מאוד.
 
חילופי הנוסחאות מערערים בצורה משמעותית את גרסתו.
והכוונה: מערערים עד מאוד.
 
הפירושים גורמים שינוי משמעותי במסקנות.
והכוונה: שינוי מהותי.
 
המונח שכיח באופן משמעותי בטקסט הראשון.
והכוונה: שכיח במידה ניכרת.
 
מדובר במהפכה משמעותית בייצור היין.
והכוונה: מהפכה של ממש.
 
רוב משמעותי הצביע בעד נסיגה.
והכוונה: רוב נכבד.
 
השאלה המרכזית שמשכה את תשומת לבו היא שאלת הפליטים.
והכוונה: השאלה שמשכה את תשומת לבו במיוחד.
 
זו נקודת המוצא המרכזית להבנת עבודתו.
והכוונה: זו נקודת המוצא להבנת עבודתו.
 
שתי בעיות מרכזיות משכו את תשומת לבו.
והכוונה: שתי בעיות עיקריות.
 
הבה נשים לב לשימוש הזה ונשתדל לשגר מסרים חשובים ולא משמעותיים, שיביאו בעקבותיהם שינויים מהותיים ולא שינויים משמעותיים, ונעלה בהם בעיות עקרוניות בשימוש בשפה ולא בעיות מרכזיות.
 
נ"ב  הדוגמאות לקוחות מספרי עיינו ערך עריכה (צבעונים 2002)