תוכן העניינים

המקורות לדוגמאות

דבר המחברת

מבוא

א. כתיב וקריאה

ב. ציוני דרך בתולדות הכתיב

ג. הכתיב הלכה למעשה  

פרק ראשון - כללים בסיסיים

1. אין משמיטים אותיות הנכתבות בכתיב המנוקד

2. צורת היסוד של מילה נשמרת

3. אין כללים לשמות פרטיים

4. מילים לועזיות נכתבות על פי כללי התעתיק

5. העברית נמנעת מרצפים של וי"ווים ויו"דים

6. אין מכפילים אות במקום דגש

פרק שני - תנועת u (שורוק וקיבוץ)

7. תנועת u מסומנת תמיד באות וי"ו

פרק שלישי - תנועת o (חולם-מלא, חולם-חסר, קמץ-קטן וחטף-קמץ)

8. תנועת o באם-קריאה אל"ף

      8.1 במלאות

      8.2 הלוא

9. תנועת o באם-קריאה ה"א

10. חולם-מלא

      10.1 מאוד, כוח

11. חולם-חסר

      11.1 כול

12. קמץ-קטן

      12.1 קמץ-קטן שמקורו חולם-חסר

      12.2 קמץ-קטן מתקיים

      12.3 צורת המקור הנוטה

13. חטף-קמץ

      13.1 חטף-קמץ שמקורו חולם-חסר

      13.2 חטף-קמץ מתקיים

פרק רביעי - תנועת i (חיריק)

14. יו"ד במקום דגש בתחום השם

      14.1 משקל קיטלון

15. יו"ד במקום דגש בתחום הפועל

      15.1 בבניין פיעל גוף שלישי עבר

      15.2 במקום תי"ו חסרה של בניין התפעל

      15.3 במקום נו"ן חסרה של בניין נפעל

16. יו"ד לפני אותיות גרוניות

      16.1 יו"ד לפני גרונית המנוקדת בחטף-פתח

17. יו"ד אם-קריאה אחרי יו"ד עיצורית

      17.1 בראש מילה

      17.2 בתוך מילה

      17.3 בתוך מילה – הדו-תנועהai

18. יו"ד לא תבוא לפני אות המנוקדת בשווא נח

      18.1 בניין נפעל עבר והווה

      18.2 בניין הפעיל

      18.3 בניין התפעל

      18.4 שמות ופעלים בעלי שורש מרובע

19. במשקל קִטלון תבוא יו"ד לפני אות המנוקדת בשווא נח

20. מילים שאין תנועת חיריק בצורת היסוד שלהן

      20.1 מקלים, מגנים, מעזים

      20.2 לב, צד

      20.3 עת, עתים, עיתון ועיתוי

      20.4 שן, שיניים

      20.5 אישה, אשת

      20.6 אמי, אימא

      20.7 הנה, הנני, הנכם

      20.8 אמת, אמתי, אמיתה

      20.9 את, עם, מן

21. מידי - אחרי מ"ם השימוש לא תבוא יו"ד

22. יו"ד במילים לועזיות

23. יו"ד במילים עבריות ממקור לועזי

24. תנועת i במילים ערביות

פרק חמישי – תנועת e (סגול, צירי, חטף-סגול, שווא נע)

25. סגול

         1. עליך - סגול ואחריו יו"ד

      25.2 הישג - סגול לפני אות דגושה

26. צירי

      26.1 צירי בכתיב המנוקד

      26.2 בלי יו"ד – כל מיני מילים

      26.3 בלי יו"ד – שמות ממין נקבה שנגזרו משמות ממין זכר

        26.4 בלי יו"ד - המילים מחוש ומרוץ

      26.5 בלי יו"ד – כשהצירי אינו נשמר בנטייה

      26.6 כותבים ביו"ד - כשהצירי מתקיים בכל הנטייה

      26.7 כותבים ביו"ד – כשהצירי לפני אות גרונית מתקיים בנטייה

            26.7.1 שמות פעולה בניין פיעל

            26.7.2 שמות משורשים כפולים

            26.7.3 בעלי מקצוע

      26.8 כותבים ביו"ד, כותבים בלי יו"ד בנטייה

      26.9 יו"ד בעבר של בניין פיעל

      26.10 יו"ד במקום נו"ן חסרה בבניין נפעל

      26.11 יו"ד בצורות עתיד בבניין קל

27. שווא

28. תנועת e במילים לועזיות

      28.1 שמות פרטיים

      28.2 התחיליות גאו, נאו, תאו

      28.3 מילים ממקור ערבי  
       

פרק שישי - תנועת a  

29. יו"ד אילמת  
 

30. אל"ף אילמת

31. אל"ף במילים לועזיות

      31.1 מילים של שתיים ושלוש אותיות

      31.2 מילים של ארבע אותיות ויותר

פרק שביעי - וי"ו עיצורית

32. ראש המילה

      32.1 וי"ו אחת

      32.2 וי"ו אחת מתעתקת w

      32.3 וי"ו עיצורית ואחריה אם-קריאה

      32.4 וי"ו החיבור לפני וי"ו עיצורית

      32.5 המילה וו

33. בתוך המילה

      33.1 וי"ו עיצורית נכפלת בין עיצורים

      33.2 וי"ו עיצורית נכפלת גם ליד אמות-קריאה

      33.3 שתי וי"ווים ולא יותר

      33.4 וי"ו עיצורית נכפלת אחרי ה"א הידיעה ואותיות השימוש

      33.5 שם פרטי שבראשו וי"ו

      33.6 כופלים את הוו"יו אחרי גרשיים

34. בסוף המילה

      34.1 הווי"ו אינה נכפלת

      34.2 יו"ד לפני וי"ו בתנועת a

פרק שמיני - יו"ד עיצורית

35. כללי

36. בראש המילה

      36.1 יו"ד עיצורית ואחריה יו"ד אם-קריאה

      36.2 שתי יו"דים עיצוריות

      36.3 היו"ד העיצורית נכפלת

      36.4 היו"ד העיצורית אינה נכפלת בתנועת צירי

      36.5 היו"ד העיצורית אינה נכפלת בהברה סגורה

37. בתוך המילה

      37.1  היו"ד נכפלת בהברותya , ay

      37.2 היו"ד נכפלת בהברת ya לפני ה"א מופקת

      37.3  היו"ד נכפלת בהברת ye

      37.4  היו"ד אינה נכפלת לפני אם-קריאה וי"ו או אחריה

      37.5  היו"ד אינה נכפלת לפני אם-קריאה ה"א בהברת ya

      37.6  יו"ד עיצורית אינה נכפלת אחרי אותיות השימוש

      37.7  יו"ד עיצורית נכפלת אחרי למ"ד בצורות המקור

      37.8 היו"ד אינה נכפלת בהברה ey (צירי מלא)

      37.9 היו"ד אינה נכפלת בהברה ey (צירי מלא) במילים ובשמות לועזיים

      37.10 יו"ד עיצורית נכפלת בתלת-התנועה iya

      37.11 יו"ד עיצורית אינה נכפלת בדו-תנועה eu ew) )

38. בסוף מילה

      38.1 יו"ד עיצורית נכפלת בסוף מילה בהברה בתנועת  ay

      38.2 יו"ד עיצורית אינה נכפלת אחרי אם קריאה וי"ו

      38.3 יו"ד עיצורית אינה נכפלת אחרי אם קריאה אל"ף
       

נספח - מי כותב מה

עם עובד [ע]      

הספרייה החדשה [קמ]

ספרית פועלים [ספ]

ידיעות אחרונות [יא]     

ידיעות אחרונות / עם עובד [קצ]

כנרת זמורה ביתן [כז]

מעריב [מע]

בבל [ב]

כתר [כ]

מודן [מן]

שוקן [ש]

רסלינג [ר]

מאגנס [מג]

מטר [מ]

אחוזת בית [אב]

המכון הישראלי לדמוקרטיה [ד]

קשת [ק]

כרמל [כר]

מגזין את [את]

מאזניים [מא]

עורך הדין [עד]

סל קניות

סל הקניות ריק!